Privacybeleid

Falkland Toneel verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Falkland Toneel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Falkland Toneel persoonsgegevens?
Falkland Toneel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Het betreft gegevens van leden, medewerkers, donateurs, bezoekers, sponsors en zakelijke contacten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Falkland Toneel moet zorg moeten dragen voor de juiste registratie.

Waarvoor verwerkt Falkland Toneel persoonsgegevens?
Als u lid, medewerker of donateur bent of wilt worden van Falkland Toneel, kaarten wilt reserveren voor onze uitvoeringen of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze informeren en van dienst zijn.

Wij gebruiken uw naam en persoonsgegevens:

  • om contact met u te onderhouden;
  • om u te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken en activiteiten of evenementen van Falkland Toneel;
  • ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributies, donateursbijdragen of vergoedingen.

Verwerkt Falkland Toneel ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of welzijn. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens met uw toestemming of als u dat ons vraagt.

Hoe gaat Falkland Toneel met mijn persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens verwerk je alleen voor het doel waarvoor je deze hebt verkregen. Uw persoonsgegevens worden door Falkland Toneel zorgvuldig verwerkt en bewaard, niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn geregistreerd. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is maximaal 1 jaar na afloop van het lidmaatschap of donateurschap.

Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door het bestuur van Falkland Toneel en (vrijwillige) medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

De contactgegevens van alle leden en medewerkers van Falkland Toneel worden in de vorm van een adressenlijst toegestuurd aan alle leden en medewerkers van Falkland Toneel.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Falkland Toneel
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Falkland Toneel wisselt geen gegevens uit met externe partijen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Falkland Toneel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Falkland Toneel van mij verwerkt?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Falkland Toneel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Falkland Toneel. Als gevolg van het verwijderen van uw persoonsgegevens kunnen wij u dan geen diensten meer leveren.

Wij hanteren een uiterlijke termijn van vier weken om te reageren op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Falkland Toneel kunt u contact opnemen met het bestuur van Falkland Toneel via mail of het op de website van Falkland Toneel vermelde contactadres.

Wijzigingen privacy beleid
Falkland Toneel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. U kunt dit privacy beleid raadplegen op onze website.

Mei 2018

Reacties zijn gesloten.