Privacybeleid

Falkland Toneel verwerkt persoonsgegevens. Wij willen iedereen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Falkland Toneel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar iemand herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het geval van een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Falkland Toneel persoonsgegevens?
Falkland Toneel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Het betreft gegevens van leden, medewerkers, vrienden, bezoekers, mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, mensen die een donatie hebben gedaan, sponsors en zakelijke contacten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Falkland Toneel moet zorg moeten dragen voor de juiste registratie.

Waarvoor verwerkt Falkland Toneel persoonsgegevens?
Als je lid, medewerker of vriend bent of wilt worden van Falkland Toneel, kaarten wilt bestellen voor onze uitvoeringen of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen we je op de juiste wijze informeren en van dienst zijn.

Wij gebruiken jouw naam en persoonsgegevens:

  • om contact met je te onderhouden;
  • om je te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken en activiteiten of evenementen van Falkland Toneel;
  • ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributies, donaties/vriendenbijdragen of vergoedingen.

Verwerkt Falkland Toneel ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of welzijn. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens met jouw toestemming of als je dat ons vraagt.

Hoe gaat Falkland Toneel met mijn persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens verwerk je alleen voor het doel waarvoor je deze hebt verkregen. Persoonsgegevens worden door Falkland Toneel zorgvuldig verwerkt en bewaard, niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn geregistreerd. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is maximaal 1 jaar na afloop van het lidmaatschap.

Foto’s en filmopnames van leden en medewerkers van Falkland Toneel kunnen alleen in incidentele gevallen verwijderd worden. Hierover beslist het bestuur van Falkland Toneel.

Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door het bestuur van Falkland Toneel en (vrijwillige) medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Falkland Toneel
De contactgegevens van leden en medewerkers van Falkland Toneel worden alleen na toestemming van de betreffende Falklander gedeeld met andere leden en medewerkers van Falkland Toneel. Leden en medewerkers van Falkland Toneel worden alleen na toestemming van de betreffende Falklander toegevoegd aan WhatsAppgroepen van Falkland Toneel.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Uitwisseling van persoonsgegevens buiten Falkland Toneel
De contactgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) van mensen die zich aangemeld hebben voor onze nieuwsbrief, worden opgeslagen op Nederlandse servers van Laposta. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mensen die kaartjes voor onze voorstellingen bestellen, worden doorgelinkt naar de website van Theater de Beun. Contactgegevens van deze mensen zijn dus bekend bij Theater de Beun.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Andere dan de hierboven genoemde gegevens worden door Falkland Toneel niet uitgewisseld met externe partijen zonder nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Falkland Toneel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Falkland Toneel van mij verwerkt?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Falkland Toneel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan Falkland Toneel. Als gevolg van het verwijderen van jouw persoonsgegevens kunnen wij je dan geen diensten meer leveren.

Wij hanteren een uiterlijke termijn van vier weken om te reageren op jouw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Falkland Toneel kun je contact opnemen met het bestuur van Falkland Toneel via mail of het op de website van Falkland Toneel vermelde contactadres.

Wijzigingen privacy beleid
Falkland Toneel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid raadplegen op onze website.

Januari 2022

Reacties zijn gesloten.